آموزش دستور Update و Delete در SQL

آموزش دستور Update و Delete در SQL

دستور UPDATE در SQL: بروز‌رسانی رکوردها

دستور UPDATE در SQL برای به‌روزرسانی (تغییر) رکورد‌های موجود در یک جدول دیتابیس استفاده می‌شود. این دستور امکان تغییر مقادیر ستون‌های مشخص یک یا چند رکورد را فراهم می‌کند و به به‌روزرسانی داده‌ها در دیتابیس کمک می‌کند.

 

ساختار دستور UPDATE

ساختار دقیق دستور UPDATE در SQL به صورت زیر است:

UPDATE نام_جدول SET ستون1 = مقدار1, ستون2 = مقدار2, ... WHERE شرط;

 

در اینجا:

  • نام_جدول: نام جدولی که می‌خواهیم رکورد‌ها را در آن به‌روزرسانی کنیم.
  • ستون1, ستون2, ...: نام ستون‌هایی که می‌خواهیم مقادیر آن‌ها را تغییر دهیم.
  • مقدار1, مقدار2, ...: مقادیر جدید متناظر با ستون‌ها که می‌خواهیم قرار دهیم.
  • WHERE: شرطی که مشخص می‌کند کدام رکورد‌ها باید به‌روزرسانی شوند.

 

دستور DELETE در SQL برای حذف رکورد‌ها از جدول دیتابیس استفاده می‌شود. با استفاده از این دستور، می‌توانید رکورد‌های مورد نظر خود را از دیتابیس پاک کنید و به مدیریت داده‌ها کمک کنید.

 

دستور DELETE در SQL: حذف رکورد‌ها

دستور DELETE در SQL برای حذف رکورد‌ها از جدول دیتابیس استفاده می‌شود. با استفاده از این دستور، می‌توانید رکورد‌های مورد نظر خود را از دیتابیس پاک کنید و به مدیریت داده‌ها کمک کنید.

 

ساختار دستور DELETE

ساختار دقیق دستور DELETE در SQL به صورت زیر است:

DELETE FROM نام_جدول WHERE شرط;

در اینجا:

  • نام_جدول: نام جدولی که می‌خواهیم رکورد‌ها را از آن حذف کنیم.
  • WHERE: شرطی که مشخص می‌کند کدام رکورد‌ها باید حذف شوند.
ارسال نظر :
پاسخ به