آشنایی با عملگر‌ها (Operators) در زبان PHP - قسمت 1

آشنایی با عملگر‌ها (Operators) در زبان PHP - قسمت 1

تمام ویدیوهای دوره آموزش جامع زبان برنامه‌نویسی PHP
آشنایی با زبان PHP، نصب و راه‌اندازی پی اچ پی
آشنایی مقدماتی با زبان Php
انواع داده ابتدائی (اصلی) در PHP
عملگر‌ها در زبان PHP
ساختار دستور‌ها و حلقه‌ها در PHP
آشنایی با توابع، فایل‌ها و...

زبان برنامه‌نویسی PHP یکی از زبان‌های محبوب و گسترده برای توسعه وب است. این زبان دارای مجموعه‌ای از اپراتورها است که در مواقع مختلف برای انجام عملیات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقاله به بررسی سه نوع اصلی از اپراتورها در PHP می‌پردازد: اپراتورهای حسابی (Arithmetic Operators)، اپراتورهای اختصاصی (Assignment Operators) و اپراتورهای اتصال رشته (Concatenation Operators).

1. اپراتورهای حسابی (Arithmetic Operators):

اپراتورهای حسابی در PHP به برقراری عملیات حسابی بین دو یا چند عدد می‌پردازند. این اپراتورها عبارتند از:

  • + (جمع): جمع دو عدد.
  • - (تفریق): تفریق دو عدد.
  • * (ضرب): ضرب دو عدد.
  • / (تقسیم): تقسیم دو عدد.
  • % (باقیمانده): باقیمانده تقسیم دو عدد.

مثال:

$a = 10; $b = 5; $sum = $a + $b; // $sum مقدار 15 را دارد. $diff = $a - $b; // $diff مقدار 5 را دارد. $product = $a * $b; // $product مقدار 50 را دارد. $quotient = $a / $b; // $quotient مقدار 2 را دارد. $remainder = $a % $b; // $remainder مقدار 0 را دارد.

2. اپراتورهای اختصاصی (Assignment Operators):

اپراتورهای اختصاصی برای اختصاص مقدار به یک متغیر به کار می‌روند. این اپراتورها عبارتند از:

  • = (اختصاص): اختصاص مقدار به یک متغیر.
  • += (اختصاص با جمع): افزایش مقدار یک متغیر با یک عدد خاص.
  • -= (اختصاص با تفریق): کاهش مقدار یک متغیر با یک عدد خاص.
  • *= (اختصاص با ضرب): ضرب مقدار یک متغیر در یک عدد خاص.
  • /= (اختصاص با تقسیم): تقسیم مقدار یک متغیر بر یک عدد خاص.

مثال:

$x = 10; $y = 5; $x += $y; // مقدار $x به اندازه $y افزایش یافته و حالا $x برابر با 15 است. $y -= 2; // مقدار $y به اندازه 2 کاهش یافته و حالا $y برابر با 3 است. $x *= 2; // مقدار $x به دو برابر شده و حالا $x برابر با 30 است. $y /= 3; // مقدار $y به اندازه یک سوم شده و حالا $y برابر با 1 است.

3. اپراتور اتصال رشته (Concatenation Operator):

اپراتور اتصال رشته (.) برای اتصال دو رشته به یکدیگر استفاده می‌شود.

مثال:

$firstName = "John"; $lastName = "Doe"; $fullName = $firstName . " " . $lastName; // $fullName مقدار "John Doe" را دارد.

 

نتیجه‌گیری:

اپراتورهای حسابی، اختصاصی و اتصال رشته ابزارهای قدرتمندی هستند که در توسعه نرم‌افزارهای PHP برای انجام عملیات حسابی، اختصاص مقدار به متغیرها و اتصال رشته‌ها به کار می‌روند. با استفاده هوشمندانه از این اپراتورها، برنامه نویسان می‌توانند کدهای خود را ساده‌تر و قابل درک‌تر نگه دارند و عملکرد بهتری برای برنامه‌های خود ایجاد کنند.

ارسال نظر :
پاسخ به