آشنایی با عملگر‌ها (Operators) در زبان PHP - قسمت 3

آشنایی با عملگر‌ها (Operators) در زبان PHP - قسمت 3

تمام ویدیوهای دوره آموزش جامع زبان برنامه‌نویسی PHP
آشنایی با زبان PHP، نصب و راه‌اندازی پی اچ پی
آشنایی مقدماتی با زبان Php
انواع داده ابتدائی (اصلی) در PHP
عملگر‌ها در زبان PHP
ساختار دستور‌ها و حلقه‌ها در PHP
آشنایی با توابع، فایل‌ها و...

عملگرهای منطقی و بیتی در PHP: ارتقاء بهینه‌ی کنترل منطقی در برنامه‌نویسی

در زبان برنامه‌نویسی PHP، عملگرها به عنوان بخشی اساسی از زبان است که برای انجام عملیات‌های مختلف بر روی داده‌ها استفاده می‌شوند. در این مقاله، به بررسی عملگرهای منطقی و بیتی در PHP خواهیم پرداخت.

عملگرهای منطقی:

عملگرهای منطقی در PHP برای انجام عملیات منطقی مانند اتصال یا ترکیب شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرند. این عملگرها شامل AND, OR, NOT و XOR می‌شوند.

1. عملگر AND:

عملگر AND یک اتصال منطقی است که درست بودن هر دو شرط را بررسی می‌کند. نمونه:

if ($a == 5 and $b == 10) { // این بلوک کد اجرا می‌شود اگر هر دو شرط درست باشند. }

 

2. عملگر OR:

عملگر OR یک اتصال منطقی است که اگر حداقل یکی از شرایط درست باشد، کد اجرا می‌شود. نمونه:

if ($a == 5 or $b == 10) { // این بلوک کد اجرا می‌شود اگر حداقل یکی از شرط‌ها درست باشد. }

 

3. عملگر NOT:

عملگر NOT برعکس یک شرط است. اگر شرط درست باشد، با NOT آن شرط اشتباه می‌شود و برعکس. نمونه:

if (!($a == 5)) { // این بلوک کد اجرا می‌شود اگر $a برابر با 5 نباشد. }

 

4. عملگر XOR:

عملگر XOR یک OR منطقی خاص است که فقط زمانی درست است که یکی از دو شرط درست باشد ولی هر دو به صورت همزمان درست نباشند. نمونه:

if ($a == 5 xor $b == 10) { // این بلوک کد اجرا می‌شود اگر فقط یکی از شرایط درست باشد. }

 

عملگرهای بیتی:

عملگرهای بیتی در PHP بر روی بیت‌های داده‌ها عمل می‌کنند. این عملگرها شامل & (AND بیتی)، | (OR بیتی)، ^ (XOR بیتی) و ~ (NOT بیتی) می‌شوند.

1. عملگر & (AND بیتی):

این عملگر بیتی هر بیت متناظر دو عدد را با هم مقایسه کرده و نتیجه را باز می‌گرداند. نمونه:

$result = $a & $b; // هر بیت در $result برابر با مقدار متناظر در $a و $b و نتیجه آن است.

 

2. عملگر | (OR بیتی):

این عملگر بیتی هر بیت متناظر دو عدد را با هم مقایسه کرده و نتیجه را باز می‌گرداند. نمونه:

$result = $a | $b; // هر بیت در $result برابر با مقدار متناظر در $a یا $b و نتیجه آن است.

 

3. عملگر ^ (XOR بیتی):

این عملگر بیتی هر بیت متناظر دو عدد را با هم مقایسه کرده و نتیجه را باز می‌گرداند. نمونه:

$result = $a ^ $b; // هر بیت در $result برابر با مقدار متناظر در $a یا $b ولی نه هر دو و نتیجه آن است.

 

4. عملگر ~ (NOT بیتی):

این عملگر بیتی هر بیت یک عدد را معکوس می‌کند. نمونه:

$result = ~$a; // هر بیت در $result برابر با معکوس مقدار متناظر در $a و نتیجه آن است.

 

نتیجه‌گیری:

در این مقاله، به بررسی عملگرهای منطقی و بیتی در PHP پرداختیم. این عملگرها برنامه‌نویسان را قادر می‌سازند تا عملیات‌های پیچیده‌تر را روی داده‌ها انجام دهند و از انطباق منطقی و بیتی بهینه در کد خود بهره‌مند شوند.

ارسال نظر :
پاسخ به