آموزش Alignment و Arrangement در ستون Jetpack Compose

آموزش Alignment و Arrangement در ستون Jetpack Compose

در این ویدیو به بررسی Column و نحوه مشخص کردن موقعیت ستون به کمک Alignment و Arrangment را بررسی خواهیم کرد.

ارسال نظر :
پاسخ به