آموزش Column Layout در جت پک کامپوز

آموزش Column Layout در جت پک کامپوز

هدف از Layout در Jetpack Compose

جت پک کامپوز برای توسعه UI از لایه‌ها برای مشخص کردن موقعیت کامپوننت‌ها استفاده می‌کند.

جت پک کامپوز برای تبدیل حالت‌ها به عناصر UI از طریق موارد زیر بهره می‌برد:

  • ترکیب عناصر
  • چیدمان عناصر
  • ترسیم عناصر

در اینجا ما به بررسی چیدمان عناصر به کمک ستون‌ها (Column) خواهیم پرداخت.

 

چرا به ستون‌ها نیاز داریم؟

فرض کنید که دو کامپوننت را به شکل زیر در UI خود تعریف کرده‌اید:

@Composable fun ArtistCard() { Text("Alfred Sisley") Text("3 minutes ago") }

 

در این کد هر دو متن بر روی هم هم‌پوشانی خواهند شد. دلیل این امر این است که هیچگونه چیدمانی برای کامپوننت‌های خود در نظر نگرفته‌ایم.

اگر بخواهیم این عناصر به صورت زیر هم و عمودی قرار گیرند، باید یک Column تعریف کنید.

@Composable fun ArtistCard() { Column { Text("Alfred Sisley") Text("3 minutes ago") } }

 

ارسال نظر :
پاسخ به