آشنایی با Row Layout در Jetpack Compose

آشنایی با Row Layout در Jetpack Compose

Row Layout چیست؟

در جت پک کامپوز نوعی چیدمان بصورت Row وجود دارد که می‌توانید چیدمان عناصر (کامپوننت‌ها) را در یک سطر قرار دهید.

ما قبلا در ویدیو آموزش Column Layout با چیدمان عناصر در یک ستون آشنا شده بودیم.

 

آشنایی با Row در جت پک کامپوز

ما در اینجا برای شما یک مثال از چیدمان Row در Jetpack Compose را معرفی کرده‌ایم. به این مثال توجه کنید:

Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth(), verticalAlignment = Alignment.CenterVertically, horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween ) { Text( text = "Webcam", fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold ) Text( text = "50$", color = Color.Cyan, fontSize = 15.sp, fontWeight = FontWeight.Bold ) }

 

  • به کمک horizontalArrangement می‌توان در راستای محور افقی نحوه نمایش عناصر را مشخص کرد
  • به کمک verticalAlignment می‌توان موقعیت Row را در محور عمودی در سه موقعیت قرار داد
ارسال نظر :
پاسخ به